Logotyp

Klauzula informacyjna dla klientów m3 Nieruchomości

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malgorzata Michel- Okoń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Michel-Okoń Małgorzata z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 4/1, zwana dalej Administratorem lub m3 Nieruchomości. Kontakt z Administratorem biuro@m3nieruchomości.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe klientów  są przetwarzane w celu przedstawienia i porównania ofert oraz zawierania umów pośrednictwa nieruchomości i kredytów hipotecznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest

  1. Świadoma i dobrowolnie wyrażona zgoda klienta-  na etapie przedstawiania i porównywania ofert;
  2. Przetwarzanie danych osoby mającej się stać, lub będącej stroną umowy- na etapie zawierania i realizacji umowy pośrednictwa nieruchomości;
  3. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji postanowień umów agencyjnych zawartych z bankami;
  4. Obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przechowywaniem danych w celach fiskalnych;
  5. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych klientów m3 Nieruchomości są nasi zaufani partnerzy: banki, które reprezentujemy, współpracujące kancelarie notarialne, biura wyceny nieruchomości, dostawca usług hostingu poczty e-mail, bank prowadzący rachunek Administratora i biuro rachunkowe świadczące usługi dla Administratora.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje danych osobowych klientów do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe klientów m3 Nieruchomości są przetwarzane na czas wykonywania umowy pośrednictwa nieruchomości lub czynności agenta kredytów hipotecznych, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawieranej umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza m3 Nieruchomości

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia  oferty oraz zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez m3 Nieruchomości, jednak dane klientów kredytowych będą poddawane profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w systemach informatycznych banków udzielających kredytów hipotecznych w celu określenia potrzeb i możliwości klienta w zakresie oferowanego kredytu hipotecznego. Wskazane powyżej profilowanie Państwa danych umożliwia wyliczenie raty (wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie raty, w zakresie odpowiadającym ryzyku kredytowemu), jak również może prowadzić do zmiany możliwego do zaoferowania Państwu zakresu kredytu, a nawet uniemożliwić przestawienie Państwu oferty kredytu z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego przez banki ryzyka kredytowego. W przypadku podjęcia wobec klienta decyzji na podstawie automatycznego profilowania, przysługuje prawo do żądania weryfikacji poprawności decyzji, jak również do wyrażenia własnego stanowiska co do decyzji i do jej zakwestionowania.

Ulubione
Wybrano {{checkedAmount}} pozycji
Zapytaj o wybrane przez Ciebie mieszkania
Twój schowek jest pusty
{{list.length}}

Kontakt

ul. Pelplińska 4
83-200 Starogard Gdański

Pełny kontakt

Biuro czynne w godzinach

pon. – wt., czw. – pt.: od 9:00 do 17:00
śr.: od 9:00 do 18:00.

Sobota oraz godziny poza pracą biura
– umów się telefonicznie, zapraszamy.